ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ นานาชาติ ครั้งที่ 5       เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
  จัดการฐานข้อมูล
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  นโยบายและกลยุทธ์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
     วิทยานิพนธ์
  ระบบควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หลังสอบวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการตรวจสอบบทคัดย่อ
  แบบคำร้อง
  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  การทำวิทยานิพนธ์
  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  การสอบวิทยานิพนธ์
  การส่งวิทยานิพนธ์
     วารสารวิชาการ
  ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
  ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย
  ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการฯ
  การเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ
  แบบประเมินบทความ
  วารสาร "ช่อตะแบก" ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
     ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  ฐานข้อมูลสากล
     หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     แบบประเมินความพึงพอใจ
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  ระบบการควบคุม ดูแล การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  การประเมินผู้เรียน ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ฯ
  การเขียนแผนงานระบบ และแบบประเมินตามตัวบ่งชี้
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  43
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,153
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,153
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  176,031
 IP :  54.209.202.123
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และวัตถุประสงค์ของโครงการบัณฑิตศึกษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษา  ภายใต้อุดมการณ์ ที่ว่า  “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อพัฒนา“คน”ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ  เพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
          ปัญหาส่วนหนึ่งของท้องถิ่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทวีความรุนแรงและขยายตัวอย่างกว้างขวางตามสภาพของความเป็นโลกาภิวัตน์ของโลกปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คนในท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับความยากจน  ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง และราคาตกต่ำ ประชากรในท้องถิ่นละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องเข้าสู่เมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคทางทุพโภชนา โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อทวีสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้น  ปัญหาเหล่านี้มีลักษณะและสาเหตุเฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่จำเป็น ต้องได้รับการดูแลแก้ไขปรับปรุงอย่างรีบเร่ง   ก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นสาเหตุของการสูญเสียในหลาย ๆ   ด้านแก่ชุมชนนั้นๆ
          
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นภารกิจโดยตรงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปศึกษาปัญหาและเสาะแสวงหาแนวทางแก้ไข ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  วิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล คือ การศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นมีความปลอดภัยสูงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในทางที่เลวลง
           การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานี้มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ด้านวิชาการไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในท้องถิ่น  ผลจากการศึกษาวิจัยจะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น   ทั้งนี้จะมีอาจารย์ตลอดทั้งผู้ชำนาญการของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้สอน  ให้คำแนะนำ  ดูแลในด้านการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
          ในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องมีหน่วยงานดำเนินการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ  เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะ  จริยธรรม  และคุณธรรม  ตามเกณฑ์มาตรฐานอันเดียวกัน  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ตลอดทั้งกำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และดุษฎีบัณฑิตในอนาคต พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ประสานงานในการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆตามความต้องการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและประเทศ  ดังนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา

          1.  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
          
2.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐาน   ประกัน  และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          
3.  ดำเนินการสร้าง  พัฒนา  ส่งเสริม   และปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่าง  ๆ  ตามความต้องการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและประเทศ
          
4.  ส่งเสริมการทำงานวิจัย  และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สังคม
 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. ปรัชญา
          วิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัย เพื่อการพัฒนา “คน”  ให้มีศักยภาพสูงสู่การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ

2. วิสัยทัศน์
          การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัย เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล 

3. พันธกิจ
          
3.1  จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
          
3.2  กำหนดมาตรฐาน ประกันและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          
3.3  ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
          
3.4  ส่งเสริมการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สังคม