ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ นานาชาติ ครั้งที่ 5       เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
  จัดการฐานข้อมูล
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  นโยบายและกลยุทธ์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
     วิทยานิพนธ์
  ระบบควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หลังสอบวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการตรวจสอบบทคัดย่อ
  แบบคำร้อง
  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  การทำวิทยานิพนธ์
  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  การสอบวิทยานิพนธ์
  การส่งวิทยานิพนธ์
     วารสารวิชาการ
  ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
  ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย
  ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการฯ
  การเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ
  แบบประเมินบทความ
  วารสาร "ช่อตะแบก" ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
     ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  ฐานข้อมูลสากล
     หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     แบบประเมินความพึงพอใจ
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  ระบบการควบคุม ดูแล การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  การประเมินผู้เรียน ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ฯ
  การเขียนแผนงานระบบ และแบบประเมินตามตัวบ่งชี้
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  63
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,173
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,173
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  176,051
 IP :  54.209.202.123
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  นโยบายและกลยุทธ์

นโยบายและกลยุทธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
          โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้รับความเห็นชอบด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้


1. การผลิตบัณฑิต และการสร้างความเข้มแข็งในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          
1.1  นโยบาย 
          ผลิตบัณฑิตให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลให้สามารถประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกลยุทธ์การศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
                    
1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย และทันสมัยโดยการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น สร้างหลักสูตรที่หลากหลายทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่น เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และตลาดแรงงาน
                    
1.1.2 เปิดโอกาสให้มหาชนเข้าถึงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการศึกษาจากรูปแบบที่หลากหลาย ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
                    
1.1.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ อดทนโดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นและประเทศ มาร่วมในการให้การศึกษา

          1.2 แผนงาน
                    1.2.1 แผนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร
                    1.2.2 แผนการเพิ่มการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยประจำปี
                    1.2.3 แผนการ โครงการจัดการเรียนการสอน และการสอนเสริมโดยเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน  มาสอนปีละ  10  ครั้ง 


2. การวิจัย
          2.1  นโยบาย
                    2.1.1  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้น   ประการแรกเป็นการทำวิจัยที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษา และเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของความรู้และความเข้าใจจากผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา   ประการที่สองเป็นงานวิจัยที่มุ่งให้เกิด ความรู้ องค์ความรู้ และความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
                    
2.1.2 พัฒนาบุคลากร อาจารย์ให้เป็นนักวิจัย ชั้นอาจารย์ของอาจารย์

          2.2  กลยุทธ์

                    2.2.1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำ ผลงานวิชาการ เพื่อทำเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจอื่นๆ
2.2.2 ประสานงาน สร้างความร่วมมือ กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันในการเก็บสะสม และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่วนในการทำงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 
          2.3  แผนงาน  
                    2.3.1  แผนการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เกี่ยวกับการทำ ผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ และการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปีละ  1  ครั้ง
                    2.3.2 แผนการประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสถาบันในการเก็บสะสม และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ องค์ความรู้ต่างๆ สำหรับใช้เป็นฐานในการทำงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


3.  การบริหารหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา

          3.1  นโยบาย
                    บริหารและบริการให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส รวดเร็ว ประหยัด  บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  จัดสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติตามพันธกิจ

          3.2  กลยุทธ์
                    3.2.1  ปรับปรุงสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการบริหารและการบริการ
                    
3.2.2 การบริการมุ่งสู่ One Stop Service
                    
3.2.3 การบริหารบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มุ่งทำงานเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร ตามหลัก  5 ส. คือ สะสาง สะอาด  สะดวก สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย
                    
3.2.4 จัดสถานที่ และองค์ประกอบต่าง ของห้องเรียน ห้องสอบต่างๆ
                    
3.2.5 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นรูปแบบจิ๋วแต่แจ๋ว (เล็ก กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูง )
 
          3.3  แผนงาน
                    
3.3.1 แผนการปรับปรุงสำนักงาน
                    
3.3.2 แผนการพัฒนาความเข้มแข็งของโครงการบัณฑิตศึกษาโดยการมีส่วนร่วม


4. การสรรหาบุคลากร
          4.1  นโยบาย
                    สรรหาอาจารย์ผู้สอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบพิเศษต่าง  ๆ ตามประกาศเกณฑ์หลักสูตรและเกณฑ์การบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
          4.2  กลยุทธ์
                    ใช้บุคลกรอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพตามเกณฑ์หลักสูตรและเกณฑ์การบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 
5.  การจัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
          5.1  นโยบาย
                    
สร้างฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์ ฐานข้อมูลหลักสูตร และฐานข้อมูลการจัดตารางเรียนการสอน การสอบพิเศษ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลโรงเรียน หน่วยงาน และ คณะบุคคลเพื่อทำรายงานผลการประชาสัมพันธ์

          5.2 กลยุทธ์
                    
5.2.1 จ้าง Programmer ทำโปรแกรมฐานข้อมูลที่ต้องการ
                    
5.2.2 จัดทุนวิจัยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ
เป็นงานวิจัยเพื่อทำเป็นวิทยานิพนธ์

          5.3  แผนงาน
                    
5.3.1 จัดทำแผนการจ้าง Programmer ทำโปรแกรมฐานข้อมูลที่ต้องการ
                    
5.3.2 แผนงบประมาณ จัดสรรงบอุดหนุนงานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 
6. การจัดหาแหล่งเงิน
          6.1  นโยบาย
                    
จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อทำเป็นวิทยานิพนธ์  การเผยแพร่ผลงานวิจัย และทุนในการเรียนของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
          6.2  กลยุทธ์
                    6.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน และ องค์กรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดสรรเงินทุน ทุนและทรัพยากร ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                    6.2.2 สร้างฐานข้อมูลแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน
 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          7.1 นโยบาย
                    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)     
          7.2 กลยุทธ์
                    
7.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ เพื่อเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อม อยู่ตลอดเวลาเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากทั้ง การประเมินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                    
7.2.2 พัฒนาคุณภาพของงานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ