ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ นานาชาติ ครั้งที่ 5       เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
  จัดการฐานข้อมูล
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  นโยบายและกลยุทธ์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
     วิทยานิพนธ์
  ระบบควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หลังสอบวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการตรวจสอบบทคัดย่อ
  แบบคำร้อง
  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  การทำวิทยานิพนธ์
  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  การสอบวิทยานิพนธ์
  การส่งวิทยานิพนธ์
     วารสารวิชาการ
  ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
  ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย
  ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการฯ
  การเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ
  แบบประเมินบทความ
  วารสาร "ช่อตะแบก" ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
     ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  ฐานข้อมูลสากล
     หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     แบบประเมินความพึงพอใจ
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  ระบบการควบคุม ดูแล การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  การประเมินผู้เรียน ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ฯ
  การเขียนแผนงานระบบ และแบบประเมินตามตัวบ่งชี้
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  61
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,171
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,171
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  176,049
 IP :  54.209.202.123
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
           
          
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภักกาสินธุ์  ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในปี  พศ. 2548  ในระยะแรก  การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจัดอยู่ในรูปแบบโครงการบริการวิชาการพิศษ  ยังไม่มีหน่วยงานมารองรับพันธกิจนี้โดยตรง   มีการเปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตามลำดับ    และต่อมาได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้นอีกสาขาหนึ่ง     ในวันที่ 1  ตุลาคม  2552  มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างภายในใหม่  โครงการบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรทั้งสามหลักสูตรจนถึงปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายในท้องถิ่น  ดังนี้

1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จำนวน 1 สาขา
          
1.1  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          
1.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  จำนวน 2สาขา
                    
1.1 สาขาวิชาวิชาชีพครู
                    
1.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            ในปัจจุบันสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ อาคารเรียนรวม B   ชั้น 5 โทรศัพท์,0–4372–5438   บริหารงานโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีประธานโครงการบัณฑิตศึกษา   เป็นผู้บริหารสำนักงาน